Akredytacje

Wnioski akredytacyjne

Jesteś fotografem albo redaktorem? Chciałbyś uzyskać akredytację? Wypełnij WNIOSEK i wyśli go na adres: a.szkuta@safetypoludnie.pl!

Termin przysyłania wniosków mija 30 maja 2018r., godz. 22:00.

Pierwszeństwo w przyznawaniu akredytacji będę mieli dziennikarze/fotoreporterzy reprezentujący konkretną redakcję bądź portal internetowy.

Biuro prasowe

Biuro prasowe znajduje się w Hotelu „Bochnia” w Bochni przy ul. Poniatowskiego 24

Godziny pracy biura prasowego:
Piątek, 1 czerwca: 17:00-22:00
Sobota, 2 czerwca: 07:00-09:00

Kontakt: Angelika Janus, 600 317 483

Wszystkim dziennikarzom i fotoreporterom przypominamy o kaucji za kamizelkę w wysokości 50zł. Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty.

Regulamin przyznawania akredytacji

1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić  arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie rajdu w zakładce MEDIA
2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, głównie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 5. Rajd Ziemi Bocheńskiej.
4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.
5. Akredytacje będą przyznawane max. 6 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
6. Dziennikarze i fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych, internetowych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA/FOTO/TV, stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
7. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA/FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.
8. Akredytacje nie będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz zawodników.
9. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty e-mail podmiotu ubiegającego się o akredytację podany we wniosku aplikacyjnym.
10. Organizator 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji bez podania przyczyny.
11. Organizator 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji osobom, które w latach poprzednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub  Śląski, a nie wywiązały się z deklaracji lub które prezentowały informacje nierzetelnie lub zawierające istotne błędy merytoryczne.
12. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.
13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegają prawu konfiskaty.
14. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo reportera. Reporter ponosi odpowiedzialność za swoje działania w trakcie trwania 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej i nie może to mieć negatywnego wpływu na przebieg rajdu, jak również zrzeka się on wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora.
16. Organizator 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu:
Organizator: Automobilklub Śląski
Nazwa rajdu: 5. Rajd Ziemi Bocheńskiej
Tytuł cyklu: Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska
Cykl dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
17. Osoby, którym zostaną przyznane akredytacje, zobowiązują się do przesłania 5 zdjęć lub 1 materiału video, z 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej do organizatora (Automobilklub Śląski) z prawami autorskimi do wykorzystania materiałów przez organizatora (promocja rajdu) lub OKSS Katowice (promocja cyklu). Prawa te nie będą przenoszone na inne podmioty, w tym Zawodników.

Zapraszamy do bezpiecznego relacjonowania 5. Rajdu Ziemi Bocheńskiej.